Drogpolicy

Alla arbetsplatser skall vara drogfria
Drogmissbruk är alkohol-, narkotika- och läkemedelsmissbruk.

 • Vårt företag kräver av alla våra anställda att de helt avstår från användande av narkotika på såväl arbetstid som fritid.
 • All icke medicinsk hantering och konsumtion av narkotika är kriminell och accepteras därför inte i någon form på vår arbetsplats.
 • Vår policy är en konsekvens av arbetsmiljölagen och arbetsskyddsstyrelsens beslut om arbetsanpassning och rehabilitering i arbetslivet (AFS 1994:1) och den skyldighet vi har att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Som arbetsgivare vill vi även motarbeta utslagning från arbetslivet och ta vår del av ansvaret för att skapa ett narkotikafritt Sverige.
 • Om drogmissbruk upptäcks bland medarbetare kommer ett ingripande att ske så tidigt som möjligt.
 • Langning och innehav av olagliga narkotikaklassade medel leder till polisanmälan.
 • Chefen och närmast överordnad har av säkerhetsskäl skyldighet att på ett ansvarsfullt sätt avvisa en drogpåverkad anställd från arbetsplatsen. Samråd sker då med fackförening, skyddsombud, företagshälsovård eller personalansvarig.
 • Arbetskamrater, underställd personal och skyddsombud har skyldighet att agera mot missbruk, samt innehav eller langning av narkotika. En särskild kontaktgrupp på arbetsplatsen ger stöd till övriga medarbetare i frågor rörande narkotikamissbruk.
 • När missbruk är konstaterat måste behandlingar sättas in. Av drogmissbrukaren krävs att han fullföljer den behandling som företaget erbjuder. Om så inte sker måste anställningen starkt ifrågasättas.

För att uppnå dessa mål krävs:

 • Att alla anställda informeras om policyn.
 • Att ha en större öppenhet i missbruksfrågor.
 • Att låta policyn vara levande.
 • En insats för en framtida god personalpolitik.
 • Säker och bra arbetsmiljö och störningsfri produktion.

Lagar och avtal ger arbetsgivaren det yttersta ansvaret för den anställdes arbetsmiljö, fysiska såväl som psykiska och sociala.

All personal skall redan vid anställningen få information om och förbinda sig att följa policyn.

Utbildning

Utbildning

Morgonfika

Morgonfika